Screening Tool Banner.png

Công cụ Sàng lọc Lợi ích Công cộng

LỖI: Câu hỏi không được hoàn thành. Vui lòng quay lại trang trước.

Dựa trên thông tin bạn cung cấp, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ chương trình nào mà bạn có thể đủ điều kiện tham gia.
Điều này không có nghĩa là bạn không đủ điều kiện cho tất cả các chương trình lợi ích công cộng. Eligibee chỉ là một công cụ cung cấp thông tin. Nó không phải là một sàng lọc toàn diện. Liên hệ với các cơ quan công ích địa phương, tiểu bang và liên bang của bạn để biết thêm thông tin.
 
Kết quả của bạn


Dựa trên thông tin bạn cung cấp, bạn có thể đủ điều kiện cho các chương trình sau:
 
Kết quả của bạn


QUAN TRỌNG: Eligibee là một công cụ thông tin giúp nhanh chóng sàng lọc các hộ gia đình về khả năng đủ điều kiện hưởng các lợi ích công cộng và kết nối họ với các nguồn lực liên quan. Eligibee không cung cấp tư vấn pháp lý. Eligibee không liên kết với các chương trình lợi ích công cộng và nó không phải là ứng dụng cho các lợi ích công cộng. Khuyến nghị của Eligibee không nhất thiết phải chính xác. Các quyết định thực tế về tính đủ điều kiện được thực hiện bởi các cơ quan chính phủ của Tiểu bang và / hoặc Liên bang có liên quan. Không dựa vào Eligibee để xác định lợi ích công cộng. Eligibee chỉ là một công cụ thông tin riêng tư. Đọc tiết lộ đầy đủ của chúng tôi ở đây .