Banner.png

Quyền riêng tư & Điều khoản Sử dụng

Thông tin nhận dạng cá nhân (PII): Eligibee cam kết duy trì sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn và tính bảo mật của hệ thống máy tính của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Thông tin được cung cấp chỉ hỗ trợ trong việc xác định và trình bày (các) lợi ích sẵn có mà khách truy cập có thể đủ điều kiện; tuy nhiên, tất cả thông tin được cung cấp và tạo sẽ bị mất sau khi đóng trình duyệt của bạn hoặc 30 phút không hoạt động.

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi để đọc hoặc tải xuống thông tin, chúng tôi thu thập và lưu trữ các thông tin sau:

  • Ngày và giờ bạn truy cập trang web của chúng tôi.

  • Địa chỉ Internet của trang web đã liên kết trực tiếp bạn với trang của chúng tôi.

  • Loại thiết bị bạn đang sử dụng (máy tính để bàn, điện thoại di động hoặc máy tính bảng).

  • Thành phố nơi đặt địa chỉ IP của thiết bị của bạn.

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân để sử dụng qua email hoặc biểu mẫu liên hệ của chúng tôi: Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đặc biệt không khuyến khích gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi. Nếu bạn chọn gửi thông tin cho chúng tôi, thông tin sẽ được truyền qua cơ sở dữ liệu Wix. Mọi thông tin riêng tư sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích mà thông tin đó đã được cung cấp và sẽ không được chia sẻ với một thực thể khác trừ khi được pháp luật quy định.

Nếu bạn truy cập các liên kết bên ngoài Eligibee.com: Trang web của chúng tôi có nhiều liên kết đến các trang khác. Khi bạn điều hướng đến các liên kết này, bạn không còn ở trên trang web của chúng tôi nữa và phải tuân theo chính sách bảo mật của trang web mới.

Truyền thông xã hội và các trang web của bên thứ ba: Ngoài trang web Eligibee.com, chúng tôi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và các trang web của bên thứ ba để cung cấp nội dung Benefits.gov ở một định dạng khác có thể hữu ích hoặc thú vị đối với bạn. Khi chúng tôi sử dụng các trang web này, thông tin chúng tôi cung cấp phù hợp với mục đích của trang web Eligibee.com. Eligibee không yêu cầu hoặc thu thập PII trên các trang mạng xã hội. Bảo vệ quyền riêng tư được cung cấp trên phương tiện truyền thông xã hội và các trang web của bên thứ ba có thể không giống với bảo vệ quyền riêng tư do Eligibee.com đưa ra và được mô tả ở đây.

Thông báo Sử dụng Cookie: Cookie là các tệp nhỏ mà máy chủ Web đặt trên ổ cứng của người dùng. Chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập bất kỳ PII nào hoặc để theo dõi các hoạt động của người dùng ngoài trang web của chúng tôi. Cookie có thể phục vụ một số chức năng, tùy thuộc vào cách chúng được thiết kế. Chúng tôi giới hạn việc sử dụng cookie đối với "cookie phiên", loại cookie được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ máy tính của bạn. Cookie phiên biến mất khi người dùng Web kết thúc phiên Web và đóng trình duyệt. Eligibee.com không phát hành "cookie liên tục", là những cookie có thể được lưu trữ vĩnh viễn trên máy trạm của bạn và được sử dụng lại mỗi khi bạn truy cập trang web Eligibee.com. Nếu bạn lo lắng về khả năng sử dụng thông tin được thu thập từ máy tính của bạn bằng cookie, bạn có thể đặt trình duyệt nhắc bạn trước khi nó chấp nhận cookie. Hầu hết các trình duyệt Internet đều có cài đặt cho phép bạn xác định và / hoặc từ chối cookie.