Banner.png

Tiết lộ

1. Eligibee là một công cụ thông tin giúp nhanh chóng sàng lọc các hộ gia đình về khả năng đủ điều kiện hưởng các lợi ích công cộng và kết nối họ với các nguồn lực liên quan. Mục đích của trang web này là nâng cao nhận thức của cộng đồng về các chương trình phúc lợi của chính phủ.

2. Eligibee không cung cấp lời khuyên pháp lý và việc sử dụng Eligibee không thiết lập mối quan hệ luật sư-khách hàng . Eligibee chỉ là một công cụ cung cấp thông tin.

3. Eligibee không liên kết với bất kỳ chương trình lợi ích công cộng hoặc tổ chức chính phủ nào.

4. Eligibee không phải là ứng dụng vì lợi ích công cộng.

 

5. Eligibee không đưa ra quyết định về tính đủ điều kiện cho các chương trình lợi ích công cộng. Các quyết định về tính đủ điều kiện được thực hiện bởi các cơ quan chính phủ của Tiểu bang và / hoặc Liên bang có liên quan và bao gồm các tiêu chí và tính toán phức tạp. Không dựa vào Eligibee để xác định lợi ích công cộng. Eligibee chỉ đưa ra các đề xuất về các chương trình mà một hộ gia đình có thể đủ điều kiện tham gia và kết nối họ với các nguồn lực để tìm hiểu thêm về chương trình đó.

 

6. Các khuyến nghị của Eligibee không được đảm bảo là chính xác . Bởi vì Công cụ sàng lọc của Eligibee chỉ hỏi bảy câu hỏi đơn giản và tính đủ điều kiện của lợi ích công là cực kỳ phức tạp, nên các đề xuất của chúng tôi sẽ không thể chính xác 100%. Chúng tôi liên tục cố gắng giữ thông tin kịp thời và chính xác. Nếu chúng tôi lưu ý đến sai sót, chúng tôi sẽ nỗ lực sửa chữa. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác.

7. Eligbee.com chứa các siêu liên kết đến thông tin do các tổ chức công và tư khác tạo ra và duy trì. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát hoặc đảm bảo tính chính xác, liên quan, kịp thời hoặc đầy đủ của thông tin bên ngoài này. Hơn nữa, việc bao gồm các liên kết đến các tài nguyên không nhằm phản ánh tầm quan trọng của chúng, cũng không nhằm xác nhận bất kỳ quan điểm nào được thể hiện, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp.